DOĞAL GAZ ALINMASI


APARTMANA DOĞAL GAZ ALINMASI

Doğal gaz kullanmak isteyen konutların öncelikle abone olmaları gerekir. Abonelik işlemini; merkezi sistemlerde apartman yöneticileri veya apartman yönetiminin vekalet vereceği bir kişi, bireysel aboneliklerde ise daire sahibi veya vekili gerçekleştirebilir. Apartmanda doğal gaza geçiş konusunda kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuna göre %51 ile karar alınması ve bu kararın “karar defteri”ne işlenmesi gerekmektedir. Daire sayısının 7 (yedi) ve daha az olduğu binalarda kat malikleri tarafından imzalanmış dilekçe yeterli olmaktadır.

a. Merkezi ısınma sistemi için; % 51 çoğunlukla alınmış Apartman Yönetim Kurulu Kararı veya Dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilin), apartmanda bulunan dairelerden birine ait elektrik, su veya telefon faturası örneği, yapı ruhsatı fotokopisi.

b. Bireysel abonelikler için; %51 çoğunlukla alınmış Apartman Yönetim Kurulu Kararı veya Dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi (daire sahibi veya vekilin), daireye ait tapu fotokopisi, daireye ait elektrik, su veya telefon faturası örneği, yapı ruhsatı fotokopisi.

Abone Bağlantı Bedelleri kat malikleri tarafından ödenecektir.

Abonelik başvurusunun tamamlanmasından sonra,  Yetkilendirilmiş bir Dönüşüm Firması ile işin niteliğini, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtir sözleşme yapılmalıdır. Yetkili Dönüşüm Firması bina ya da daire için gerekli olan “İç Tesisat Projesi”ni “Teknik Şartnamesini”, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırladıktan sonra imzalamış olan sözleşme ile birlikte Gaz firmasının onayına sunacaktır.  Proje onaylandıktan sonra Yetkili Dönüşüm Firması binanın yada dairenin dönüşüm işlerine başlayacaktır.

Yetkili Dönüşüm Firması projenin onaylandığını aboneye bildirecek ve aboneden “Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi”ni imzalamasını isteyecektir.

Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi'nin imzalanması esnasında istenen belgeler ise:

a. Merkezi ısınma sistemi için; nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilin), ikametgah belgesi (yönetici veya vekilin).

b. Bireysel abonelikler için; nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, tapu fotokopisi veya kira kontratı.

Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi esnasında “bir defaya mahsus olmak üzere” EPDK tarafından belirlenen Güvence Bedeli'nin yatırılması gereklidir.

Güvence bedelleri doğal gaz kullanıcıları tarafından ödenecektir. Alınan güvence bedelleri, Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi'nin sona ermesinde iade edilecektir.

Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi”nin imzalanmasından sonra, sözleşmenin bir nüshasının yetkili dönüşüm firmasına verilmesi gerekmektedir. Yetkili Dönüşüm Firması abone adına tesisat kontrolü ve gaz açma işlemi için “Tesisat Kontrol Randevusu” alacaktır. Doğal gaz kullanıcısının verilen randevu günü ve saatinde binasında veya dairesinde bulunması gerekmektedir. Gaz firması Yetkilisi randevu gün ve saatinde binaya veya daireye gelerek tesisatın, onaya sunulan proje ile uygunluğunu kontrol edecek ve sızdırmazlık testlerini yapacaktır. Tesisatın doğal gaz kullanımına uygun bulunması halinde Yetkili “Doğal Gaz Uygunluk Belgesi”ni aboneye teslim edecek ve doğal gazı kullanıma açacaktır.RU

Apartmanda doğalgaz ısı pay ölçer sistemi adil mi?

Aslında anladığım kadarıyla sorun sistemden değil, apartmanın yalıtımlı olmamasından kaynaklanıyor. Isı pay ölçeri biz de taktırdık, faturalarımız oldukça az geliyor. belki örnek diğer ısı pay ölçer taktıran apartmanlarla karşılaştırma yapılabilir, hukukçu değilim ama emsal göstermek diye bir şey olduğunu biliyorum, işe yarayabilir. SORU

Bir binada yasayan "kiracının” hiçbir söz hakki yok anlıyorum. Kararları beğenmiyorsak yapabileceğimiz tek şey çıkıp gitmek..

Bizim katın kaloriferlerini tamamen iptal etseler, ya da suyunu kesseler kimseye derdimizi anlatamayacağız, hakkimizi arayamayacağız yani..

Kiracı olarak, kat maliklerinin aldığı kararı görmek isteme hakkimiz var mi acaba? Demek istediğim, yönetici, firma yetkilisinin önerdiği bizim lehimize olabilecek yeni ayarlamanın kat malikleri tarafından kabul edilmediğini söyledi. Ama biz bu kararda tüm kat maliklerinin bilgilendirilmediğini düşünüyoruz ve toplantı talep ettiğimiz halde geri çevrildi.  Neyse, biz eninde sonunda yine soğuktan titreyerek 500 lira ödemek zorunda kalacağız anladığım kadarıyla..

Teşekkürler..
 

Hakimin müdahalesi:
Madde 33 – (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.

Benim düşüncem ev sahibinizde bu kararı onayladığı için sizin yönetimin kararına yönelik değil de kira sözleşmenizin ve yükümlülüklerinizin tek taraflı değişikliğe uğratılması nedeniyle kiraya verene karşı sözleşmeden doğan bir talebiniz olabileceği;

2 ay önce apartmanda Techem tarafından ısı pay ölçer sistemi yapıldı. Yani, her dairenin tek tek her kaloriferine birer sayaç ve vana takılıyor ve herkesin toplam harcadığı ısı kadar ödeme yapması amaçlanıyor. Ancak bizim dairemiz en üst kat ve binada ısı yalıtımı yapılmadığı için çok zor ısınıyoruz. Diğer daireler çok az yakarak 25 derece ısınırken biz ancak 20 derece ısıtabilmek için evi kalorifer vanalarını sonuna kadar açmamız gerekiyor. iki aydır 510 ve 440 YTL fatura geldi. (diğer daireler ortalama 150 YTL ödüyor)
Yönetime itiraz ettik. Isı yalıtımı yapılmadığı için bizim paramızın havaya gittiğini, bu yüzden faturanın çok yüksek geldiğini, daha fazla paraya daha az ısınmak zorunda kaldığımızı belirttik. Sistemi kuran Techem yetkilileri de bizi haklı buldu ve dairenin özel durumundan dolayı, eğer yönetim izin verirse bizim menfaatimize farklı bir hesaplama, yeni bir katsayı oranı belirleyebileceklerini belirtti. Maalesef yönetim bu teklife yanaşmıyor ve kendi faturaları düşük geldiği için bu sistemin "çok adil" olduğunda ısrar ediyor. Kat malikleri ile toplantı talep ettik, bu talebimiz de ciddiye alınmadı.
Kısacası biz diğer dairelerden daha az ısınıyoruz ama 3 kat daha fazla ödeme yapıyoruz. Aynı zamanda yönetici olan ev sahibimiz "sistemi beğenmiyorsanız evden çıkın" dedi. Bu durumda ne yapabiliriz? Faturayı ödemeyip bilirkişi raporu isteyebilir miyiz? Yoksa bu haksız uygulamayla ilgili yönetimi şikâyet edebileceğimiz bir merci var mıdır?
Teşekkürler
 

Bina sakinlerine yardımcı olmak amacıyla yapılacak işler maddeler halinde özetlenmiştir;

 1. Sokağınızda doğal gaz olup olmadığı ve doğal gaz kullanıp kullanamayacağınız öğreniniz.
 2. Apartman kat maliklerinin en az %51 çoğunluğu ile doğal gaza geçme kararı alınmalıdır. Bu karar apartman karar defterine işlenmelidir. (Dönüşüm istemeyen kat malikleri de ortak harcamalara arsa payı oranında katılmak zorundadır)
 3. Apartman yönetim kurulu doğal gaz ve kalorifer tesisatını yaptırmak için teknik incelemeyi yapacak, teklifleri toplayıp inceleyip karar alacak bir heyet oluşturmalıdır.
 4. Karar defterinin fotokopisi, kimlik ve tapu fotokopisi ile GAZ FİRMASININ abone servislerine başvurularak abone sözleşmesi yapılır. (istenirse taksit yapılabilmektedir) Abone olunduğunda bina için bir abone numarası verilecektir.
 5. Teklif edilen cihazlar incelenip (mümkünse kazanın brülörün çalışır durumda görülüp kullananlardan bilgi alınmasını öneririz) güvenlik, işletme maliyeti ve ömür faktörleri de dikkate alınıp optimum teklifi veren firma ile sözleşme yapılır.
 6. Apartman yönetimi anlaştıkları mühendislik firmasına abone numarasını ve binanın mimari projesini verecektir. (Proje yoksa mühendislik firması röleve çıkartacaktır)
 7. Daire sahiplerinden nakit ve vadeli ödemeler toplanıp işi alan firmaya ödenir.
 8. Mühendislik firması doğal gaz projesine başlar. Proje üç nüsha olarak düzenlenir, bittikten sonra proje nüshaların biri Gaz firmasında kalır, biri doğalgaz-mühendislik firmasında biri de müşteriye verilir.
 9. Proje onaylandıktan sonra genel müdürlük ilgili bölge müdürlüğüne projeyi gönderir. Bu arada tesisatçı firma onaylı projeyi teslim alır ve bağlantı anlaşması yapılması için yönetici/müşteriyi bilgilendir.
 10. Tesisatçı firma, proje merkezden geldiğinde aboneye haber vererek sayaç güvence sözleşmesinin yapılması için bina yöneticisine haber verir. Yönetici sözleşme için gereken tutarı toplayarak,  apartman kaşesi ve abone numarası ile birlikte başvurarak güvence sözleşmesini yapar.
 11. Tesisatçı firma tesisatı onaylı projeye göre yapar.
 12. Projeci firma ve GAZ Firması mühendisleri ve ustaları tesisatı kontrol eder. Uygun olduğu taktirde test ettiğine ve uygunluğuna dair proje mühendisi ve Kontrol mühendisi imzalarının bulunduğu uygunluk kağıdının bir nüshası müşteri/yöneticiye verilir ve GAZ KULLANIMA AÇILIR.
 13. Apartman ısınma ve varsa boyler kullanma sıcak suyu programını yönetim belirler. Günümüz doğal gaz kazanları artık tamamen otomatik kontrollü ve programlanabilir olmalıdır. Örneğin; Demirdöküm kazanlarda bu amaçla geliştirilmiş panel bulunmaktadır. Bu panel istenilen programda ve dış sıcaklığı göre optimum şartlarda kazanı çalıştırır. Bu panelde bulunan ve diğerlerinde de bulunması gereken ilave özellikler; b. Gündüz ısıtma programında; Dış hava sıcaklığı (...°C)'nın altına düştüğünde kalorifer kazanı çalışmalıdır. (Apartmanlarda 15 veya 16°C, villalarda 17 veya 18°C olabilir) c. Gece ısıtma programında; Dış hava (...°C) sıcaklığa düşünceye kadar kalorifer kazanı gece programında çalışmasın. (konforlu seçim + 10°C, ekonomik seçim + 5°C olabilir) Dış hava sıcaklığı yukarıda belirlenen sıcaklığın altına düştüğünde (gece programında) oda sıcaklığı (...°C) olsun. (Oda sıcaklığı gece programında konforlu seçimde 2°C, ekonomik seçimde 8°C gündüze göre düşürülebilir).

Duvar tipi KOMBİ cihazları

Duvara monte edilen şofben tipindeki kombi cihazları hem ısıtma sıcak suyunu, hem de kullanım sıcak suyunu birlikte üretir. Cihazlar atmosferik brülörlü olup; ısıtma ve ısı değiştirici yüzeyleri paslanmaz çelik, bakır ve bronz malzemelerden yapılabilmektedir. Şekil olarak şofbenlere benzer ve duvara asılarak monte edilirler.

Avantajları:

 • Alternatiflerine göre ucuzdur.
 • Hem ısıtma, hem de kullanma sıcak suyu temini aynı zamanda mümkündür.
 • Duvara monte edildiği için az yer kaplar.
 • Sirkülasyon pompası ve kapalı genleşme tankı üzerindedir.

Duvar tipi şofben prensibi ile çalışan komple cihazlar, beş kata kadar olan yapılarda, kazan monte edilecek yeri olmayan 80 - 180 m2 daireler için pratik olmaktadır.

Kombi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1- Tam emniyet sistemine sahip olmalıdır. Tam emniyet sisteminin içinde:

 • 2 ya da 3 manyetik gaz ventili
 • İyonizasyonla alev kontrolü
 • Düşük basınç kontrolü (presostat veya benzeri sistemler ) özellikleri bulunmalıdır. Düşük basınç kontrolü olmazsa, gelen gazın basıncının çok düşmesi halinde gaz sızıntısı riski doğar. Buna karşı da düşük gaz basıncı emniyeti olmalıdır.

2- Modülasyon: Kaliteli, ekonomik bir kombi, modülasyon kontrolü, yani su ve oda sıcaklığına göre alev boyunu ayarlayabilen tipte olmalıdır. Bu tür cihazlar on-off kontrollü cihazlara göre önemli ölçüde tasarruf ve konfor sağlamaktadır. Modülasyon yapabilen kombilerdeyse, modülasyon aralığı en geniş olan kombiler kullanılmalıdır. Bu tür kombilerde en yüksek tasarruf ve konfor sağlanır. Bunun bir başka üstünlüğü eşanjörün daha düşük sıcaklık etkisinde kalması ve ömrünün uzamasıdır.

3- Sıcak su eşanjörü: Klasik sıcak su eşanjörlerinin boyutları çok ufaktır. Bu cihazlarda eşanjörlerde çok çabuk kireçlenme olmaktadır. Ayrıca yüksek sıcaklık, korozyona sebep olmaktadır. Bu eşanjörlerin yerine serpantinli mini boyler kullanılan kombiler tercih edilmelidir. Bu sistemde sürekli rezerv su olması, özellikle yaz mevsiminde sıcak su ihtiyacına çabuk cevap verilebilmesi avantajını, dolayısıyla enerji ve sudan tasarruf edilmesini sağlar.

4- Modern bir kombi arızasını hata mesajlarıyla kullanıcı ve servise gösterebilmelidir. (Display)

5- Mekanik kontrollü (flowing switch vb. gibi elemanlar kullanılan) kombiler yerine, termostat kontrollü elektronik kombilerin kullanılması, sistemin ihtiyaçlara çabuk cevap vermesi nedeniyle konfor ve ekonomi sağlayacaktır.

6- Hermetik kombilerde, istendiğinde iki ayrı baca kullanılabilecek (taze hava ve egzost için) tipte konstrüksiyonlar seçilmelidir. İç içe bacalarda egzost havasının taze havayı ısıtması sonucu fan kapasitesi düşecektir, sıcak yanma havası sayesinde verim yanma daha verimli olacaktır.

7- Bacalı kombilerde, mutlaka baca sensoru kullanılmalıdır. Bacalı cihazın kullanılabilmesi için Bacanın TSE standartları Doğalgaz yönetmeliğine göre Cr-Ni 316 çelikten imal edilmesi gerekir.

8- Kombi cihazları tesisatta genelde en üst kotta olduğu için, kolay hava tahliyesi yapılabilecek çözümler tercih edilmelidir.

Kalorifer Tesisatı İle İlgili Yapılacak İşler

 1. Eski kazan ve tesisat sökülüp kazan dairesi dışına çıkartılır.
 2. Yeni kazan için beton kaide yapılır.
 3. Kalorifer ve gaz tesisatı (Kazan bağlantıları dışında) yapılır.
 4. Kalorifer kazanı monte edilir. (Kazan kılıfını takmayın)
 5. Kalorifer kazanının boru tesisatı, doğal gaz ve baca bağlantıları yapılır.
 6. Fayans ve seramik gibi duvar, yer kaplamaları tamamlanır.
 7. Kalorifer tesisatı su ile doldurulup test yapılır. (Isıtma sisteminin devreye alınması ile ilgili bölüm 2.5.2.4.'e bakınız)
 8. Doğal gaz tesisatı U manometre ile çok dikkatli test yapılır. Sayaçla, cihaz arasına test nipeli konur. Regülatörle sayaç arası ayrı kontrol edilir. Test 120 cm.'lik U manometreye su sıfır çizgisinde olacak şekilde su doldurulur. ~ 100 cm kadar hava basılır. Lastik hortumun bir ağzı tesisata, diğer ağzı U manometreye bağlanır. Gaz kaçağı olup olmadığı görülür (Gaz kaçağı yoksa 1 mm düşme olmaz).
 9. Elektrik tesisatı a. Elektrik tesisatı mutlaka topraklanmalıdır. b. Elektrik dairesindeki elektrik panosu dışarı alınmalı. c. Aydınlatma yan duvarlarda ve tavandan 50 cm aşağıda olmalıdır. (Emniyet için) d. Flüoresan lamba kullanılmamalı.
 10. Havalandırma tesisatı Kazan dairesi havalandırma tesisatı yapılır.
 11. Boruların boya ve ısı izolasyonları ile tavan ve diğer boya işleri tamamlanır.
 12. Kalorifer kazanı boruları yalıtılır.
 13. Doğal gaz sayacı alınıp monte edilir.
 14. Gaz idaresine şartnameye uygun tesisatı kontrol için başvurulur.
 15. Gaz idaresine test ve kontrol için baş vurulur ve kontrol yapılır. Gaz açılır.

Yetkili servis sistemi devreye alır.

Konutlarda Enerji Tasarrufu

 1. Kışın insanlar bol ve kalın giysilerle, vücut ısısının dışarıya atılmasını önlerler. Normal bir insan, 2,5 m2 bir deri alanına sahiptir. Hareket halinde kışın 100 kcal/h dışarıya enerji atar. Bol giysilerde vücutla dış hava arasında husule gelen hava boşluğu çok iyi bir izolasyon tabakası teşkil eder.
 2. Ülkemizde hemen hemen bütün kazan daireleri bodrum katlarının en kötü bölümlerinde tesis edilmiştir. Bu hacimlerde kazanlar yanma için gerekli taze havayı alamaz. Yanma eksik olur, verim düşer, yanmamış gazlar çoğalır. Aynı şekilde bu gazlar dar, küçük ve kirli bacalarda boğulur. Şehir hava kirliliğine esas teşkil eden olaylardan biri budur.
 3. Evlerimizde; kazanları düşük sıcaklıkta gece-gündüz yakmak, gündüzleri yakıp, gece söndürmekten daha ekonomiktir. Kış günleri; sıcak suyu haftanın yedi günü 42°C'da devamlı vermek haftada 3 gün vermekten daha ucuza mal olabilir.
 4. Antre, koridor, bodrum ve kullanılmayan kiler ve odalardaki radyatörleri söküp çıkardığımız takdirde konforumuzdan hiçbir şey kaybetmeyiz.
 5. Her radyatöre termostatik vana monte edilmeli ve uygun sıcaklıkta ayarlanmalıdır.
 6. Kışın soğuk günlerde evin iç sıcaklığı en çok 20°C konfor sıcaklığına ayarlanmalıdır.
 7. Giyiminize dikkat ediniz. Özellikle yaşlı ve çocukların giysilerini uygun seçiniz.
 8. Odalarda; masa, sandalye ve yataklarınızı dış duvarlardan uzak tutunuz.
 9. Güney cephesi pencerelerden gündüzleri güneş girmesini sağlayınız. Geceleri bu pencereleri panjur, perde ve rüzgârlık ile kapatınız.
 10. Geceleri uyurken kalın örtünerek oda sıcaklığını 15°C ila 18°C'ye düşürünüz.
 11. Güneş alan camlarınızı her gün temizleyiniz. Güneşin pasif ısıtmasını sağlayınız. Bu cam önlerinde yeşil bitki üretiniz.
 12. Gece, gündüz ısınan evleri %50-%55 rutubetlendiriniz. 18°C ısınan bir odanın rutubetlendirilmesi halinde hissedeceğiniz efektif konfor sıcaklığı 20°C üstünde olacaktır. Çünkü nemli hava sıcaklığı daha iyi tuttuğundan, buharlaşma azalacak vücudunuz daha az ısı kaybedecektir.
 13. Çok soğuk günlerde özellikle yaşlı ve çocukları bal, şeker ve vitaminle takviye ediniz. İnsanlar bu takviye ile bulundukları sıcaklıktan 2°C fazla konfor hissedebilirler.
 14. Radyatörlerin üstlerini ve önlerini kapatmayınız.
 15. Radyatör arkalarını tecrit ediniz.
 16. Sıcak su olmayan günler banyo radyatörünü kısınız.
 17. Perdelerinizin radyatör önünü kapatmamasına dikkat ediniz.

Kullanmadığınız oda, kiler antre ve merdiven radyatörlerini kısınız..

DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERİ...

Doğalgaz dönüşümünde merkezi ısınma yapan konutlar öncelikle merkezi veya bireysel ısınma tercihlerini belirlemelidirler.

Merkezi ısıtma sistemlerinin dönüşümü;

Merkezi ısınma gerek ilk yatırım gerekse kullanım sürecinde bireysel sistemlere göre daha ekonomiktir. Bireysel sistemlere göre ısınma daha konforludur. Tesisat yeni yapılacak ise her dairenin tükettiği kadar ödeyebileceği ısı ölçerli merkezi ısıtma sistemleri kullanılabilir.

Merkezi ısıtma sistemlerinde doğalgaza dönüşüm için en önemli konu kazan ve brülördür. Ekonomik ömrünü tamamlamış kazanların doğalgaza dönüştürülmemesi gerekir. Yarı silindirik kömürlü kazanların doğalgaza dönüşümü ekonomik olmamaktadır. Ekonomik ömrünü doldurmuş bir kazanı doğalgaza dönüştürmek yerine yeni bir doğalgaz yakıcılı kazan almak daha ekonomik olacaktır. Makina Mühendisleri Odası kalorifer kazanların periyodik kontrollerini yapmaktadır. Kazanın doğal gaza dönüşüme uyumluluğu konusunda Makine Mühendisleri Odasından kontrol hizmeti alınabilir.

Merkezi sistem kazan daireleri doğalgazlı kullanımda yapılması gereken bir çok zorunluluklar içerir. Sıvı ve katı yakıt kazanların doğalgazlı cihazlara dönüşümünde kazan dairelerinin havalandırma, elektrik tesisatları, aydınlatma, baca gibi bir çok konuda uyulması gerekli kurallar vardır, bu nedenle dönüşüm işi yetkili firmalar tarafından yapılmalıdır.

DOĞALGAZ BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOLLAR...

Başvuruda izlenecek yollar her kent için doğalgaz dağıtımı yapan şirketin istekleri doğrultusunda olacağı için küçük farklılıklar olabilecektir. Burada genel hatlarıyla yapılması gerekenler anlatılmıştır.

Öncelikli olarak kat mülkiyeti kanununa göre ısınma sisteminin merkezi veya bireysel sistem kullanımına apartman sakinlerinin karar vermesi gerekir. 51 çoğunluk kararı merkezi veya bireysel kullanıma geçiş için gerekli çoğunluk kararıdır. Merkezi sistem yapılmasına karar verilmiş ise apartman yönetim kurulu dönüşüm için apartman adına yetkili kurul olacaktır. Merkezi sistem abonelik müracaatını apartman yönetimi yapacaktır ve bütün apartman sakinleri abone olmak zorundadır. Kazan dairesindeki dönüşüm dışında dairelerde sıcak su ve pişirmede de doğalgaz kullanılacaksa apartman sakinleri bunun da kararını almalı ve ortak kolon hattını çektirmelidir. Bireysel kullanıma karar verilmiş ise her apartman sakini dönüşüm için kendisi başvuracaktır. Fakat kolon hattı yine ortak olarak yaptırılacaktır.

Abonelik işlemi için doğalgaz dağıtım firmaları katılım payı ve güvence bedeli almaktadırlar. Gerekli resmi evraklar (apartman yetkilisi olduğuna dair yazı, Deprem sigortası, vs.) hazırlanarak katılım payı ve güvence bedeli ödenir.

Bundan sonra merkezi sistem veya bireysel kullanım için öncelikle Doğalgaz dağıtımını yapan şirketler tarafından yetkilendirilmiş mühendislik firmalarından biriyle proje, etüt ve fiyatlandırma yapılarak anlaşma sağlanmalıdır. Proje MMO dağıtım firması tarafından onaylandıktan sonra mühendislik firması tesisat uygulamasına başlar ve bitirir. Uygulama sonrası dağıtım firması gerekli kontrollerini yaptıktan sonra gaz açma işlemini
gerçekleştirir.

KMK m.42'ye göre merkezi sistemden ferdi sisteme geçiş kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile yapılır. 2000 m2 üzerinde ise oybirliği aranır.
6 bloktan oluşan bir sitede yer alan bloklardan sadece birisi ferdi ısıtma sistemine geçmek istiyor. Fakat bloğun altında 5 tane dükkan var. dükkanlarda ise site maliklerinden tamamının hissesi bulunuyor. yani bloğun altındaki 5 dükk

DOĞALGAZ BAŞVURUSU

Binada doğalgaz abonesi olmadığını varsayarsak; başvuru yapan kişi bireysel ısıtma istiyorsa, apartmanda 8'den az daire varsa dilekçe şeklinde ilgili karar metni (%51 oy çokluğu ile), 8 ve 8'den fazla daire bulunan yerlerde ise noter tasdikli apartman karar defteri (%51 oy çokluğu ile), bina sahibi tek kişi ise karar bildiren dilekçe ile abonelik başvurusu yapılabilir.
- Ev sahibi ise tapu fotokopisi, kiracıysa noter tasdikli muvafakat dilekçesi,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- T.C. kimlik numarası,
- Elektrik veya su hizmetlerinden yararlanıldığını gösterir belge veya belgelerden birinin fotokopisini getirmesi gerekir.
Binada Doğalgaz Abonesi bulunuyorsa,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- T.C. kimlik numarası,
- Tapu fotokopisi,
- Binaya ait tesisat numarası,
- Abone bağlantı bedeli getirilmesi gerekir. Abone bağlantı bedeli KDV hariç 150 USD + 40 USD'dir.
Doğalgaz faturasında isim değişikliği veya 2. sözleşmede bireysel kullanım için yapılması gereken işlemler:
- Mülk sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı fotokopisi
- Sözleşme yapacağı adrese ait ikametgah
- Sözleşme yapan kişinin kimlik fotokopisi ve T.C. kimlik numarası
- Sözleşmenin 3. şahıslar tarafından yapılması durumunda vekaletname
- Güvence bedeli (son belirlenen fiyatlarla kombi güvence bedeli 162 YTL'dir.)
Bütün bu işlemler İGDAŞ'ın ilgili genel müdürlük ve bölge müdürlüğü binalarından yapılabilmektedir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !